เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Active Voice ซึ่งมี Object 2 ตัว - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Active Voice ซึ่งมี Object 2 ตัว

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Active Voice ซึ่งมี Object 2 ตัว ถาม : เมื่อประโยค Active Voice มี Object (กรรม) 2 ตัว หากเปลี่ยนเป็น Passive จะเอา... thumbnail 1 summary

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Active Voice ซึ่งมี Object 2 ตัว

ถาม : เมื่อประโยค Active Voice มี Object (กรรม) 2 ตัว หากเปลี่ยนเป็น Passive จะเอากรรมตัวไหนไปเป็นประธาน กรุณาอธิบาย และยกตัวอย่างให้ดูด้วย

ตอบ : ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนค่ะว่า Object 2 ตัวนั้นคืออะไรบ้าง คำตอบก็คือ Object 2 ตัวได้แก่

1. Direct Object คือ กรรมตรง (คือสิ่งของ)

2. Indirect Object คือ กรรมรอง (คือบุคคล)

เป็นอันจับใจความได้แล้วว่า บรรดาข้าวของ สิ่งของต่างๆ ใช้อย่างกรรมตรง (Direct Object) และที่เป็นบุคคล (รวมถึงคำที่เป็นสรรพนามด้วย) ใช้อย่างกรรมของ (Indirect Object)

เมื่อในประโยค Active Voice คำกริยามีกรรมทั้ง 2 คือ กรรมตรง และกรรมรอง มาอยู่ในประโยคเดียวกัน เชนนี้ หากเปลี่ยนเป็น Passive Voice นิยมเอา “กรรมรองคือบุคคล” ไปเป็นประธานมากกว่าเอากรรมตรงคือสิ่งของ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะเอากรรมตรงขึ้นไปเป็นประธานก็ย่อมได้ แต่ต้องใส่บุรพบท “to” ข้างหน้ากรรมรองที่เหลืออยู่นั้นทุกครั้งไปด้วย ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้ดูทั้ง 2 แบบ ขอให้นักศึกษาจดจำวิธีเปลี่ยนแปลงเอาไว้ เช่น

Active : He gave me a book

Passive : I was given a book by him. (กรรมรอง)

Passive : A book was given to me by him. (กรรมตรง)

คำแปล : เขาให้หนังสือเล่มหนึ่งแก่ฉัน

ฉันถูกให้หนังสือหนึ่งเล่มโดยเขา

หนังสือหนึ่งเล่มถูกให้แก่ฉันโดยเขา

Active : My grandfather old me a story.

Passive : I was told a story by my grandfather. (กรรมรอง)

Passive : A story was told to me by my grandfather. (กรรมตรง)

คำแปล : ปู่ของฉันเล่านิทานให้ฉันฟัง

ฉันถูกเล่านิทานให้ฟังโดยปู่ของฉัน

นิทานถูกเล่าให้ฉันฟังโดยปู่ของฉัน

Active : The teacher teaches Dam English.

Passive : Dam is taught English by the teacher (กรรมรอง)

Passive : English is taught to Dam by the teacher. (กรรมตรง)

คำแปล : ครูสอนภาษาอังกฤษให้ดำ

ดำถูกสอนภาษาอังกฤษให้โดยครู

ภาษาอังกฤษถูกสอนให้ดำโดยครู

สังเกตไว้ : กริยาที่มี Object 2 ตัวมารองรับ มักได้แก่คำกริยาต่อไปนี้

Give
ให้
Promise
สัญญา, ให้สัญญา
Send
ส่งให้
Teach
สอน
Show
แสดง, เอาให้ดู
Lend
ให้ยืม
Ask
ถาม
Tell
บอก, เล่า
Call
เรียก
Offer
เสนอ
Pay
จ่าย
Sell
ขาย
Buy
ซื้อ
Answer
ตอบ
Write
เขียน
Fetch
ไปนำมาให้ etc.