แปลภาษาอังกฤษ หมวด ซ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ซ

ซ the eleventh letter of the Thai alphabet ซก, ซ่ก v. to be wet, to be soaked ซด v. to sip ซน 1 v. to be mischievous, to be naug... thumbnail 1 summary


the eleventh letter of the Thai alphabet
ซก, ซ่ก v. to be wet, to be soaked
ซด v. to sip
ซน 1 v. to be mischievous, to be naughty, to be playful, to behave mischievously. –adj. naughty, playful, mischievous
ซน 2 v. to put pieces of woods into fire
ซัน v. to be dislocated, to be sprained
ซบ v. to rest (one’s face on/upon something), to nestle (one’s head), to nuzzle
ซบเซา adj. sad, unhappy, gloomy; dull, stagnant (against)
ซม adj. ailing, weak, unwell
ซมซาน, ซานซม v. to struggle for, to strive, to try for. –adj. ignorant, stupid
ซวดเซ v. to stagger, to totter, to be unstable
ซวน v. to stagger, to reel, to sway
ซวนเซ v. to stagger, to totter
ซวย adj., colloq. Unlucky, hapless, ill-fated, unfortunate
ซอ n. fiddle, Chinese fiddle, violin. –v. to sing
ซอก n. alley, narrow space between two objects, crevice, nook.
-v. to hide, to work, to conceal
ซอกซอน v. to worm into, to worm one’s way through, to root
ซอกแซก v. to pry, to people. –adj. inquisitive, intrusive, searching
ซอง n. envelope, case, sheath, stall, a flat receptacle for holding the rolled betel leaf
ซองจดหมาย n. envelope