แปลภาษาอังกฤษ หมวด ช - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ช

ช the tenth letter of the Thai alphabet ชก v. to punch, to box, to cuff, to jab, to hit ชง v. to infuse ชฎา n. headdress ชด v.... thumbnail 1 summary


the tenth letter of the Thai alphabet
ชก v. to punch, to box, to cuff, to jab, to hit
ชง v. to infuse
ชฎา n. headdress
ชด v. to moisten, to dampen; to repay, to compensate, to replace.
-adj. gentle, soft
ชดช้อย adj. graceful; gentle, soft.
-adv. Gracefully, gently, softly
ชดเชย v. to compensate, to substitute, to replace, to reimburse, to indemnify
ชดใช้ v. to compensate, to repay, to reimburse, to refund
ชน 1 v. to butt, to collide with, to bump, to hit, to strike, to run into; to pit against, to match against; to near, to get close to
ชน 2 n. man, people, folk, crowd
ชนบท n. rural area, the countryside
ชนหมู่น้อย n. ethnic minority
ชนก n. father, male parent
ชนกกรรม n. the act of generating or begetting
ชนนี n. mother, female parent
ชนม-, ชนม์ n. birth
ชนมพรรษา n. age, lifetime