แปลภาษาอังกฤษ หมวด ณ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ณ

ณ the nineteenth letter of the Thai alphabet ณ prep. At, on, upon, in ณ บัดนี้ adv. At this moment, right away, right now ณ วัน ... thumbnail 1 summary


the nineteenth letter of the Thai alphabet
prep. At, on, upon, in
ณ บัดนี้ adv. At this moment, right away, right now
ณ วัน adv. On the day of
ณรงค์ n. fight, combat, campaign, attack. –v. to fight, to battle, to compete, to campaign for
เณร n. Buddhist novice, novice, ascetic