แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฉ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฉ

ฉ 1 the ninth letter of the Thai alphabet ฉ 2 prefix six ฉก v. to snatch, to grab, to pinch ฉกฉวย v. to snatch, to grab ฉกชิง ... thumbnail 1 summary


ฉ 1 the ninth letter of the Thai alphabet
2 prefix six
ฉก v. to snatch, to grab, to pinch
ฉกฉวย v. to snatch, to grab
ฉกชิง v. to snatch, to grab
ฉกรรจ์ adj. severe, serious, fatal, mortal; strong, mascular; daring, fearless, bold, brave
ฉกาจ, ฉกาจฉกรรจ์ adj. brave, courageous, fearless; fierce, cruel, pitiless, violent
ฉงน v. to be doubtful, to be suspicious of, to be perplexed, to be uncertain, to be unsure
ฉงาย v. to be doubtful, to doubt, to suspect, to question
ฉนวน 1 n. insulator
ฉนวน 2 n. covered passage, cloister
ฉนวน 3 n. corridor
ฉบับ n. edition, version; copy
ฉบับต้นแบบ n. original copy
ฉบับปรับปรุง n. revised edition
ฉบับอภินันทนาการ n. complimentary copy
ฉมวก n. harpoon
ฉมัง adj. accurate, correct, precise, adv. Accurately, correctly, precisely
ฉลวย adj. beautiful, lovely
ฉลอง 1 v. to celebrate
ฉลอง 2 v. to cross (over) ; to substitute, to replace, to replay, to pay back
ฉลองพระเนตร n., roy. Spectacles, glasses
ฉลองพระบาท n., roy. Shoes
ฉลองพระหัตถ์ n., roy. Spoon, fork, chopsticks
ฉลองพระองค์, ฉลององค์ n., roy. Dress, clothes
ฉลาก n. ticket; tag, label
ฉลาด adj. smart, clever, intelligent
ฉลุ v. to crave, to engrave, to fret, to chase; to perforate
ฉลุลาย v. to crave, to engrave