แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฆ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฆ

ฆ the sixth letter of the Thai alphabet ฆราวาส n. layman, laity, householder ฆ้อง n. gong ฆ่า v. to kill, to slay, to murder, to... thumbnail 1 summary


the sixth letter of the Thai alphabet
ฆราวาส n. layman, laity, householder
ฆ้อง n. gong
ฆ่า v. to kill, to slay, to murder, to slaughter, to destroy, to get rid off, to execute, to eradicate
ฆ่าคนโดยประมาท v. to kill by negligence, to homicide by negligence
ฆ่าคนโดยอาฆาต v. to homicide with malice or revenge, to commit murder with malice or revenge
ฆ่าคนโดยเจตนา v. to commit murder with intent
ฆ่าคนโดยบังเอิญ v. to commit homicide by accident
ฆ่าคนโดยไม่เจตนา v. to commit murder of homicide without intent
ฆ่าคนโดยป้องกันตัว v. to commit murder or homicide in self-defence
ฆ่าคนตาย v. to kill a person, to commit homicide, to murder a person
ฆ่าคนเพื่อสินจ้าง v. to commit murder or homicide for a bribe
ฆ่าฟัน v. to kill, to destroy, to stay
ฆ่าเวลา v. to kill time
ฆาต, ฆาต- v. to beat, to strike. –n. killing, execution, destruction, devastation, eradication
ฆาตกร n. murderer, killer
ฆาตกรรม n. murder, homicide, manslaughter, killing
ฆาตกรรมโดยเจตนา n. premeditated murder, first-degree murder, premeditation
ฆาตกรรมโดยชอบธรรม n. justifiable homicide
ฆาตกรรมโดยไม่เจตนา n. man slaughter
ฆาตกรรมเด็กทารก n. infanticide
เฆี่ยน v. to whip, to flog, to scourge, to beat
โฆษก n. announcer, broadcaster, advertiser, spokesman
โฆษณา v. to advertise, to announce, to proclaim, to publish. –n. advertisement, announcement, proclamation
โฆษณาการ n. advertisement, public announcement, proclamation, notification
โฆษณาชวนเชื่อ v. to propagandise, to propagandize, to spread propaganda
โฆษะ adj. loud, resounding, echoing
โฆษิต v. to announce, to proclaim, to make known. –adj. resounding, loud, echoing