แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฅ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฅ

ค ค the fourth letter of the Thai alphabet คคน -, คคนะ n. sky; heaven; horizon คคนัมพร n. sky คคนานต์ n. sky คง adv. Likely, ... thumbnail 1 summary

the fourth letter of the Thai alphabet
คคน-, คคนะ n. sky; heaven; horizon
คคนัมพร n. sky
คคนานต์ n. sky
คง adv. Likely, probably, surely, in all likelihood, in all probability, maybe, -adj. enduring, durable, bearable, constant, solid, permanent. –v. to endure, to last, to stand, to remain
คงกระพัน, คงกระพันชาตรี v. to be invulnerable, to be impenetrable, to be proof against weapons
คงแก่เรียน adj. scholarly, learned, erudite
คงคลัง adj. constant, unchanging, consistent
คงทน adj. durable, lasting, permanent, enduring
คงที่ adj. constant, unchangeable, stable, invariable, standing, static, consistent, regular, fixed
คงไว้ v. to keep, to maintain, to retain, to remain, to preserve
คงเส้นคงวา adj. unalterable, stable, unchangeable, constant, consistent, true to oneself
คงเหลือ adj. left, remaining
คงคา n. river, Ganges or Ganga in India; water
คงมาลัย n. river, water
คช- n. elephant
คชกรรม n. methods of taming an elephant
คชาชีพ, คชบาล n. elephant keeper
คชาธาร n. the state elephant on which the king rode in ceremonial occasions
คชาภรณ์ n. elephant ornament
คชลักษณ์ n. elephant’s characteristics
คชศาสตร์ n. a branch of study dealing with elephant
คชสาร, คชชาติ n. elephant
คชสีห์ n. a fabulous animal having a lion’s body and elephant’s trunk
คชินทร์, คเชนทร์ n. the king of elephants
คณ-, คณะ n. faculty, group, party, team, assembly, gang, department, society, organization
คณบดี n. dean, dean of faculty
คณะกรรมการ n. committee, board, council, panel
คณะกรรมาธิการ n. commission
คณะชาติ n. The Nationalist, Nationalist group
คณะทำงาน n. working party, working group
คณะที่ปรึกษา n. advisory group
คณะทูต, คณะทูตานุทูต n. diplomatic corps
คณะทูตไมตรี n. good-will mission
คณะเทศมนตรี n. The Municipal Council
คณะปฏิวัติ n. Revolutionary Party
คณะผู้ก่อการ n. Coup party, insurrectionary group
คณะผู้แทน n. delegation, mission, deputation
คณะมนตรี n. council
คณะมนตรีความมั่นคง n. The Security Council
คณะรัฐมนตรี n. cabinet
คณะละคร n. drama troupe
คณะสงฆ์ n. The clergy, the hierarchy
คณาจารย์ n. members of a university faculty
คณาญาติ n. group of relatives
คณาธิปไตย n. oligarchy
คณน, คณนา v. to count, to compute, to calculate. –adj. countless, innumerable, beyond counting
คณิกา n. harlot, prostitute, whore
คณิต, คณิต- n. counting, computation, calculation
คณิตศาสตร์ n. mathematics
คเณศ, พิฆเนศ n. the God of art having an elephant’s head
คด v. to dip out, to dip, to take out, to ladle; to turn, to bow. –adj. bent, not straightforward, crooked, curved, out of alignment. –n. stone built up in animal’s bodies or trees believed as an amulet
คดกริช n. a traditional Thai-style pattern of dagger curve
คดโกง v. to cheat, to defraud, to be dishonest, to embezzle, to swindle
คดเคี้ยว adj. winding (road), tortuous, devious, meandering (river), zigzag
คดี n. case, lawsuit, story, matter, affair, legal action
คดีดำ n. unfinished lawsuit, undecided case
คดีแดง n. decided case
คดีธรรม n. religious matter, spiritual matter
คดีแพ่ง n. civil case, civil suit
คดีมโนสาเร่ n. petty case
คดีแพ่งและพาณิชย์ n. civil and commercial case
คดีลักเล็กขโมยน้อย n. burglary
คดีโลก n. worldly matter, the ways of the world
คดีอาญา n. criminal case
คดีอุกฉกรรจ์ n. serious offence, capital case
คติ n. moral; way, principle, model, example, procedure, method
คติชาวบ้าน n. folklore
คติธรรม n. moral precept, Buddhist doctrine
คติพจน์ n. motto, proverb, maxim, exhortation, admonition, quotation
คติโลก n. the affairs of the world.
คทา n. club, mace, royal mace, bludgeon, baton, truncheon, staff, cudgel, lathi, cane, stick
คน 1 n. person, man, human, being, woman, human; chap, guy, body, bloke, fellow
คนกลาง n. middleman, arbitrator, intermediate agent, go-between, agent, mediator, intermediary, negotiator, broker
คนกันเอง n. intimate, familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance
คนแก่ n. elderly people, old man
คนเกียจคร้าน n. lazy, indolent person, idler
คนโกง n. cheat, crook, swindler, tricky person, fraudulent person, double-dealing person, rogue
คนโกหก n. liar
คนขยัน n. hard worker, diligent person, good man, industrious man, sedulous man, assiduous man, painstaker
คนขลาด n. coward
คนขับรถ n. driver, chauffeur
คนขายของ n. salesman, sales woman, sales representative, sales person, salesclerk, salesgirl
คนขายชาติ n. traitor, betrayer
คนขายเนื้อ n. butcher
คนข่าว n. reporter, journalist
คนขี้คุก n. jailbird
คนเข้าเมือง n. immigrant
คนขี้บ่น n. complainer, murmurer, grumbler
คนขี้เมา n. drunkard
คนขี้เล่น n. playful person, teasping person
คนขี้เหนียว n. scrape-penny, stingy person, nigardlyness
คนขี้โอ่ n. bragger, boaster, blowhard, trumpeter, braggart
คนไข้ n. patient
คนไข้นอก n. outpatient
คนไข้ใน n. inpatient
คนครัว n. cook
คนคุก n. prisoner, convict
คนแคระ n. dwarf, pygmy
คนงาน n. worker, workman, labourer, coolie
คนโง่ n. fool, blockhead, blubber-head
คนจร n. vagabond, wanderer, rover, tramp, hobo, vagrant
คนจริง n. serious person
คนจุ้นจ้าน n. busybody
คนเจ็บ n. injured person, sick person, patient
คนเจ้าทุกข์ n. unhappy person, sufferer
คนใจง่าย n. loose person, dissolute person; credulous man, easy virtue woman
คนใจบุญ n. philanthropist, kind-hearted person
คนชั้นต่ำ n. lower class, nobody, unimportant person, base person
คนชั้น, คนเลว n. bad person, scoundrel, villain, wicked person, rascal, knave, evil man, rogue
คนใช้ n. servant, attendant, maid, maidservant, housemaid
คนดอย n. hill tribe, tribesman
คนดิบ n. man who never enters the Buddhist monkhood
คนดี n. good person
คนดู n. spectator, viewer, observer, audience
คนเดินโต๊ะ n. waiter
คนตรวจปรู๊พ n. proofreader
คนต่างด้าว n. alien, foreigner
คนตาย n. dead people, dead
คนติดยา n. addict
คนทรง n. medium, psychic who communicates with spirits, sorcerer
คนนอก n. outsider; stranger
คนนำทาง n. guide, navigator, pilot
คนใน n. insider
คนเมือง n. local northern Thai people; civilized person, urbanized person
คนบ้า n. madman, insane person, maniac
คนบ้ากาม n. sex maniac, lecher, nymphomaniac, sex-mad person, sexually perverted man
คนบาปหนา n. sinful person, godless person
คนใบ้ n. muteness, dumb person
คนประจบประแจง n. flatterer
คนป่วย n. sick person, patient
คนป่า n. savage
คนปากบอน n. tattler, blabber-mouth
คนปากโป้ง n. tattler
คนแปลกหน้า n. stranger
คนโปรด n. favorite, pet, fondling
คนผีทะเล n., colloq. devil, pest, bother
คนพาล n. quarrelsome person, ruffian, thug, tough, gangster
คนพิการ n. the disabled
คนพื้นเมือง n. aboriginals, native people, natives
คนฟัง n. listener, audience
คนมีสี n., colloq. soldier, official, policeman
คนเมา n. drunkard
คนรัก n. beloved; colloq. lovey, lovie, sweetheart, honey, dear
คนร้าย n. criminal
คนรุ่นหลัง n. posterity, descendant, offspring
คนไร้ความสามารถ n. incapable, disabler
คนล้วงกระเป๋k n. pickpocket
คนสนิท n. confidant, confidante, right-hand man
คนสวน n. gardener
คนสอพลอ n. flatterer, cajoler, courtier, oily person, sycophant, yes-man, toady
คนสาบสูญ n. disappeared person, vanisher
คนเสมือนไร้ความสามารถ n. incapable maniac, disable person
คนโสด n. bachelor, spinster, single, unmarried person
คนหลักลอย n. loser
คนหนุนหลัง n. one behind the scene, one behind the curtain, backer, supporter
คนใหญ่คนโต n. big shot, important person, big daddy; mandarins and aristocrats, higher officials and nobles
คนใหม่ n. newcomer, new arrival
คน 2 v. to stir, to mix, to mingle, to blend
ค้น v. to search for, to look for, to seek, to investigate, to comb, to ransack, to rummage, to rake
ค้นคว้า v. to research, to search for, to do research work, to study, to dig into
ค้นตัว v. to frisk, to search
ค้นพบ v. to discover, to find out, to detect
ค้นหา v. to seek, to hunt for, to find, to search for, to scout for, to look searchingly for
คนโท n. waterpot, waterjug, pot, jug
คนธ์, คันธ์ n. scent, smell, odour
คนธรรพ-, คนธรรพ์ n. race of musician in heaven; a lover of Kaki
คนละ adj. each, apiece; another, different
คบ 1 v. to associate with, to make friends with, to conspire with, to commerce with, to be in contact with
คบค้าสมาคม v. to associate with, to commerce with, to frequent
คบคิด v. to conspire, to work hand in glove with, to be accessary, to be complicity with, to collaborate with, to collude with, to gang up with, to be in cahoots with
คบชู้ v. to be adulterous, to have liaison, to commit adultery, to indulge in amorous adventures, to have goings-on affairs with
คบไม่ได้ v. to be not worth associating with
คบ 2 n. the main fork of a tree
คบไม้ n. crotch
คบเพลิง, คบไฟ n. torch, flambeau
คม 1 v. to salute, to bow, to greet, to pay obeisance
คม 2 n. edge of a blade, sharp border. –adj. razor-sharp, sharp, penetrating; sharp-witted, keen, clever, shrewd, canny, acute, wise, witty, smart
คมกริบ adj. razor-sharp; wise, clever
คมขำ adj. attractive, charming, bright-looking, pretty, enchanting
คมคาย adj. witty, sagacious, sharp, clever
คมชัด adj. clear, distinct
คมสัน adj. handsome, attractive, good-looing, clean-cut
คมน-, คมน์ n. reach, proceeding, go
คมนาคม n. communication, means of communication
ครก n. mortar
ครกกระเบือ, ครกข้าวเบือ n. pestle
ครกตำข้าว n. large mortar for pounding paddy to separate the grain from the chaffs
ครกตำหมาก n. mortar for pounding betel and areca